Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.


Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekunczy
 • świadczenia rodzicielskie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka (1000 zł)
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł)
 3. samotnego wychowywania dziecka (193 zł)
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł)
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia –  90 zł, powyżej 5. roku życia – 110 zł)
 6. rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł)
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –  69 zł)

www.mpips.gov.pl - aktualności - wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe


Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.


Świadczenia opiekuńcze: Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Informacje dotyczące świadczeń opiekuńczych znajdziesz w artykule pod tym linkiem


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Na podstawie art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r., poz. 1255), w przypadku dzieci urodzonych po dniu 1 stycznia 2013 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł będzie przysługiwać matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA POSZCZEGÓLNE OKRESY

ŚWIADCZENIA RODZINNE
    Wnioski  w sprawie  ustalenia  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  na  nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z wymaganymi  dokumentami  do  dnia 31 sierpnia, ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  od  dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.