Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć o Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kasprzaka 7 lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia - jeśli posiada się profil zaufany.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Szostak – w godzinach pracy jednostki


Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 697), która od 1 stycznia 2015 roku wprowadza nowe przywileje. Ustawa oferuje rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, czy darmowe wejścia do parków narodowych.

Od 1 stycznia 2015 roku dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: tj. z 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz z 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 18 roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód w rodzinie.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują także nowe wnioski dla rodzin, które będą ubiegać o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl - Karta Dużej Rodziny

 


 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty. Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności.

Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

  1. małoletniego – do ukończenia 18 roku życia;
  2. pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;;
  3. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;;
  4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;;
  5. w wieku powyżej 18 roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.;

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach ul. Kasprzaka 7 w pokoju nr 12. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy jednostki.