Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt "Aktywni zawodowo mogą więcej" 

 

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0050/17

Wartość projektu: 535.112,62 zł

Dofinansowanie: 505.112,62 zł

Wkład własny: 30.000,00 zł

Zasięg terytorialny: Boguszów Gorce - obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

Okres realizacji: 01.09.2018 roku – 31.12.2019 roku

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest: Gmina Boguszów-Gorce

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osiągnięcie efektywności zawodowej minimum 22% uczestników oraz społecznej u minimum 34% uczestników zamieszkujących Gminę Boguszów Gorce w okresie 01.09.2018  31.12.2019 z wykorzystaniem zwalidowanych rezultatów w ramach projektu innowacyjnego@ Doradca Zawodowy- Elektroniczna Aplikacja On –Line.
Dokumenty rekrutacyjne:

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Oświadczenie uczestnika
  4. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych
  5. Oświadczenie uczestnika - załącznik nr 3
  6. Klauzula informacyjna dla uczestników projektu