Kryteria przyznania:

Wartość powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.


Liczba osób zamieszkujących
w lokalu

Powierzchnia  normatywna
Powierzchnia normatywna+30 %
1 osoba  35,0 m2 45,5 m2
2 osoby 40,0 m2 52,0 m2
3 osoby 45,0 m2 58,5 m2
4 osoby 55,0 m2 71,5 m2
5 osób 65,0m2 84,5 m2
6 osób  70,0 m2 91,0 m2
dla każdej następnej osoby dodatkowo 5,0 m2.    

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 poz. 426 ze zm.).

Posiadanie dochodu nie przekraczającego:
    • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (na 1 osobę w rodzinie na miesiąc), w gospodarstwie jednoosobowym na dzień 1 lipca 2021 r. jest to kwota 2 066,99 zł,
    • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (na 1 osobę w rodzinie na miesiąc), w gospodarstwie wieloosobowym na dzień 1 lipca 2021 r. jest to kwota 1 550,24 zł.


Dodatek przysługuje:

    • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
    • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
    • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
    • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
    • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Ośrodek ma prawo do sprawdzenia stanu majątkowego wnioskodawcy.


Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego:

   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego złożony osobiście, wraz z niezbędnymi dokumentami:
    • wniosek składa osobiście główny najemca lub współmałżonek, inne osoby winny mieć upoważnienie wnioskodawcy z jego podpisem oraz potwierdzeniem autentyczności podpisu,
    • wniosek po wypełnieniu należy potwierdzić - zgodność danych u zarządcy budynku (np. Zarządcy Rejonu i Księgowej Rejonu),
    • ostatni rachunek za energię elektryczną,
    • ostatni rachunek za wodę (jeżeli opłaty dokonuje wnioskodawca bezpośrednio do dostawcy),
    • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy (tj. za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku).
      Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
    • domu pomocy społecznej,
    • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
    • schronisku dla nieletnich,
    • zakładzie poprawczym,
    • zakładzie karnym,
    • szkole, w tym w szkole wojskowej
      - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. Na dzień 1 lipca 2021 r. jest to kwota 25,84 zł.

Do pobrania wniosek o przyznanie DODATKU MIESZKANIOWEGO