Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


 • Przesłanki udzielenia pomocy:
  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwała i ciężka choroba,
  • przemoc w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
  • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
  • trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna.
 • W oparciu o ustawę o pomocy społecznej można się ubiegać o:
  • Świadczenia pieniężne
   • zasiłek stały,
   • zasiłek okresowy,
   • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
  • Świadczenia niepieniężne m.in. to:
   • praca socjalna,
   • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
   • sprawienie pogrzebu,
   • poradnictwo specjalistyczne,
   • schronienie,
   • posiłek,
   • niezbędne ubranie,
   • usługi opiekuńcze,
   • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
   • pobyt w domu pomocy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które nie przekraczają kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • dla osoby samotnej - 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 600 zł,

Przyznanie pomocy społecznej odbywa się na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.


Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie mieszkający małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.