LEPSZE JUTRO

Projekt “Lepsze jutro” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-konkursy horyzontalne,
Partner projektu: Fundacja „Razem”, Lider projektu: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 

Już w październiku br. rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest dedykowany osobom korzystającym z pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. Przewidujemy wsparcie dla 20 mieszkańców Gminy.

Oferujemy instrumenty:

  1. praca socjalna,
  2. Punkt Wsparcia – poradnictwo specjalistyczne, w tym pomoc prawna, poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
  3. grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  4. kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
  5. staże zawodowe,
  6. poradnictwo rodzinne grupowe oraz indywidualne.

Uczestnicy otrzymają zasiłki celowe i okresowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi.

Całkowita wartość projektu: 337.845,50 zł

Wartość dofinansowania: 285.345,50 zł