Logo: Funduszu Europejskiego, Dolnego Śląska, Uni Europejskiej

KROK DO ZATRUDNIENIA

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w partnerstwie z Fundacją „Razem” z/s w Wałbrzychu

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej, zamieszkujące Gminę Boguszów-Gorce w okresie od 01.08.2019 roku do 31.05.2020 roku.

Cele szczegółowe

Celem szczegółowym projektu jest nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej przez 12 osób spełniających kryterium grupy docelowej poprzez:

 • realizację kontraktów socjalnych,
 • uczestnictwo w punkcie wsparcia – poradnictwo specjalistyczne, w tym pomoc prawną,
 • poradnictwo zawodowe,
 • terapię z psychologiem,
 • poradnictwo indywidualne – coaching,
 • udział w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, treningach kompetencji i umiejętności społecznych - pomoc dla 12 osób w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
 • wyposażenie w umiejętności pożądane na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkolenia umożliwiających podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • zatrudnienie subsydiowane

 

Planowane efekty

 1. Projekt zakłada, iż co najmniej 12% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu.
 2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zostanie osiągnięty na poziomie co najmniej 30% uczestnikóww

 

Cel główny i cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celów RPO WD 2014-2020 – wpisują się  w realizację celu szczegółowego Poddziałania 9.1.1: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia”. Zgodnie z założonym celem projekt oferuje działania, które mają znaczący wpływ na ograniczenie sfery ubóstwa poprzez integrację społeczno-zawodową oraz podniesienie aktywności zawodowej.

Projekt przeznaczony jest dla osób z grupy docelowej, o której mowa w dokumentach o charakterze krajowym i lokalnym. Wsparcie tych osób musi być zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji. Problemy zostaną złagodzone/rozwiązane dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach projektu. Działania  będą komplementarne z działaniami i celami Osi Priorytetowej 9. W efekcie przyczynią się do zwiększenia skuteczności interwencji EFS. Każde zaplanowane działanie w projekcie będzie wpływało na osiągnięcie założonych celów projektu. Realizacja projektu jest zgodna z SZOOP RPO WD 2014-2020.

Wartość projektu

 1. Całkowita wartość projektu: 263 242,62 zł;
 2. Kwota dofinansowania: 221 242,62 zł.