Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. Dolnośląskim”. Udział w projekcie jest bezpłatny, natomiast osoby które podejmą się stażu będą miały wypłacane odpowiednie wynagrodzenie przez okres 3-miesięcy trwania stażu. W załączeniu znajduje się ulotka informacyjna.

Informujemy, o zmianie kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informujemy, że świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, z który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. Decyzje o przyznanie świadczeń mieszkańcom Gminy Boguszów-Gorce zawierają stosowne pouczenie o przedmiotowym zakresie.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

Na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła  kampania pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior" poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych. W załączeniu znajdą Państwo materiały informacyjne oraz ulotki.