Aktualności

Informujemy, że od dnia 29.11.2017 roku do odwołania Pedagog Rodzinny Pani Ritta Jóźwiak nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Informacja o wolnych stanowiskach pracy znajduje się tutaj

 Informacja o projekcie „Nowa perspektywa”

 Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu (Lider projektu), Eurodoradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (Partner projektu), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (Partner projektu) informują, że realizują projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

 Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy wśród 150 os. od 30 r. życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 - 38 os. starszych po 50 r. życia,

 - 90 kobiet,

 - 50 os. z niepełnosprawnością,

 - 60 os. długotrwale bezrobotnych,

 - 60 os. o niskich kwalifikacjach,

 zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego-ziemskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016-28.02.2018

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,

 że od dnia 2 listopada br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania

do otrzymania pomocy żywnościowej

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security

 z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w drugiej połowie grudnia.

 

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.