Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach kolejny już rok realizuje projekt systemowy „Wiem, że potrafię” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Kapitał ludzki to zdolność jednostki do pełnego i efektywnego uczestnictwa w działalności lokalnych społeczeństw. Realizacja projektów systemowych przez organizacje pomocy społecznej pozwala na podjęcie działań zmierzających do aktywizacji osób, które w tej działalności nie uczestniczą. Projekt „Wiem, że potrafię” jest odpowiedzią na izolację osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, nie umiejących odnaleźć się na rynku pracy, będących klientami pomocy społecznej.

 

W bieżącym roku kalendarzowym instrumentami aktywnej integracji, w ramach kontraktów socjalnych objęte zastaną 22 osoby.

Projekt przewiduje następujące formy działań:

 1. w ramach instrumentów aktywizacji społecznej:
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy;
  • poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowej i umiejętności społeczno – zawodowych;
  • usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych – asystent rodziny;
 2. w ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej  - kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych;
 3. w ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej – terapia psychospołeczna;
 4. w ramach Instrumentów aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe.

Za osoby, które w okresie realizacji kontraktów socjalnych nie posiadają statusu osoby bezrobotnej zostaną również odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Realizacja zadań założonych w projekcie została powierzona wykonawcom:

 • działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej – Stowarzyszeniu „Inaczej” z/s w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a,
 • działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej – Fundacji „Wałbrzych 2000” z.s w Wałbrzychu,
 • działania z zakresu aktywizacji zdrowotnej – Gabinetowi Pedagogicznemu Anna Krause z/s w Wałbrzychu.

W pierwszym etapie realizacji projektu „Wiem, że potrafię” wzięło udział 11 beneficjentów ostatecznych, którzy uczestniczyli we wszystkich wymienionych formach wsparcia. Kontrakty socjalne trwały od 1 kwietnia 2009 do 30 czerwca 2009 roku. W każdym miesiącu klienci otrzymywali również zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe związane z projektem. Uroczyste zakończenie tego etapu odbyło się w dniu 30 czerwca b. r. w siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia projektu, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych oraz upominki. W uroczystości wzięła udział sekretarz miasta Boguszowa–Gorc, Pani Irena Dzilińska, Prezes Fundacji Wałbrzych 2000, Pani Joanna Kubik – Kolano oraz przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach. Organizatorzy przedsięwzięcia złożyli gratulacje wszystkim beneficjentom ostatecznym.   

Drugi etap projektu przeznaczony dla kolejnych 11 osób rozpocznie się w połowie sierpnia 2009 roku i potrwa do listopada. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby będące klientami Ośrodka do kontaktu w tej sprawie z pracownikami socjalnymi. Projekt daje duże szanse na poprawę warunków życia i znalezienie zatrudnienia.