Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach kończy tegoroczny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki pozyskanym środkom udało się zrealizować 18 kontraktów socjalnych, w ramach których beneficjenci ostateczni otrzymali kompleksowe wsparcie. Celem projektu było zwiększenie szans beneficjentów na rynku pracy. Zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Klienci przez dziewięć miesięcy realizacji kontraktów socjalnych otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na niezbędne potrzeby bytowe związane z przystąpieniem do projektu. W projekcie pracowali pracownicy socjalni, pedagog i psycholog oraz dwie jednostki szkoleniowe. Realizacja kontraktów socjalnych zakończyła się w dniu 15 grudnia bieżącego roku. Ośrodek uzyskał następujące rezultaty:
- 9 osób ukończyło kurs "Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej";
- 4 osoby ukończyły kurs "Magazynier z obsługą wózków widłowych";
- 5 osób ukończyło kurs "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych";
- 18 osób wzięło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
- 18 osób w ramach indywidualnej terapii otrzymało wsparcie psychologa.

Projekt "Wiem, że potrafię" umożliwił dostarczenie naszym klientom usług, które bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego byłyby nieosiągalne. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej pozwolą efektywniej aktywizować wspierane osoby.

Ośrodek będzie w kolejnym roku aplikował o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na realizację projektu w zakresie Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zachęcamy wszystkich naszych klientów do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi. Informacje dotyczące przebiegu tegorocznego projektu umieszczone są na stronie internetowej, która powstała dzięki wsparciu EFS: www.opsboguszow.pl

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach dziękują wszystkim beneficjentom ostatecznym oraz zaangażowanym osobom i instytucjom za tegoroczną współpracę.