W dniu 01.04.2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Wiem, że potrafię”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).