Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), w wyniku zaproszenia do składania ofert programowo-cenowych na realizację kursu komputerowego nie wyłoniono Wykonawcy.

Uzasadnienie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty podlegające ocenie. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie faktycznym postępowanie należy unieważnić.