Informujemy, że świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, z który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. Decyzje o przyznanie świadczeń mieszkańcom Gminy Boguszów-Gorce zawierają stosowne pouczenie o przedmiotowym zakresie.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca mieszkańcom świadczenia w terminach zgodnych z przepisami ustawy oraz uzależnionych od wpływu środków z budżetu państwa. Na początku każdego miesiąca, niezwłocznie po wpływie pierwszej transzy środków, realizowane są przelewy świadczeń wychowawczych - świadczenia otrzymują osoby uprawnione, których nazwiska zaczynają się na literę "A" i następne, w kolejności alfabetycznej, aż do wyczerpania transzy. Kolejne osoby otrzymają świadczenia niezwłocznie po wpływie drugiej transzy środków.

Zgodnie z zapewnieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe środki finansowe na realizację programu spływają do gminy w drugiej dekadzie każdego miesiąca. W tym stanie faktycznym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowe-Gorcach dołożą wszelkich starań, aby wszystkie osoby uprawnione otrzymały świadczenia do 20-tego dnia każdego miesiąca (z uwzględnieniem dat wpływu do Gminy Boguszów-Gorce poszczególnych transz dotacji na realizację programu).