Informacja o projekcie „Nowa perspektywa”

 Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu (Lider projektu), Eurodoradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (Partner projektu), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (Partner projektu) informują, że realizują projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

 Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy wśród 150 os. od 30 r. życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 - 38 os. starszych po 50 r. życia,

 - 90 kobiet,

 - 50 os. z niepełnosprawnością,

 - 60 os. długotrwale bezrobotnych,

 - 60 os. o niskich kwalifikacjach,

 zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego-ziemskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016-28.02.2018

 

DLA KOGO? Projekt skierowany jest wyłącznie do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych (w rozumieniu KC) w woj. dolnośląskim w jednym z wymienionych powiatów: wałbrzyski ziemski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, lubański, jeleniogórski ziemski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, legnicki ziemski.

  Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do grup priorytetowych:

 1. biernych zawodowo tj. studenci studiów stacjonarnych, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

 2. poszukujących pracy, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy nie podjęły pracy.

Uwaga!
Ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2ha przeliczeniowych.
W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie
z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).


FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (10h/os.) – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdego Uczestnika/czki doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania. Weryfikacja i dobór odpowiedniej ścieżki edukacyjno- zawodowej:

- kursy zawodowe

- 3 miesięczne staże zawodowe.

 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy (10h/os.) - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wybranego zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowanego rozwoju kariery zawodowej- od diagnozy predyspozycji i potrzeb, poprzez pomoc w wybraniu zawodu, po nawiązanie kontaktów z lokalnymi pracodawcami i skierowaniem UP na szkolenia i staż.

 • Szkolenia/kursy zawodowe (śr. 80 h) – indywidualnie dopasowane do Uczestników i oczekiwań rynku pracy poprzez weryfikację ścieżek edukacyjno- zawodowych, będą przeprowadzone w zakresie:

 1. branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji „ Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, lub

 2. branż w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”, lub

 3. zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym i potrzebami osób starszych, lub

 4. branż w których wykonuje się zawody wynikające z lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych.

 

W okresie szkoleń Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w kwocie 6,65 zł netto za każdą godzinę uczestnictwa.

 • Staże zawodowe – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3 - miesięcznych staży Uczestnik/czka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1200 zł netto.

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością (10h/os.)- zajęcia z psychologiem - trening kompetencji społecznych, trening interpersonalny, trening rozwoju osobistego, trening asertywności w zakresie: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności i jej znaczenia w sferze prywatnej i zawodowej, konfliktu, stresu, agresji, motywacji, podział uczestników ze względu na przyczynę niepełnosprawności.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe;

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;

 • Zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe przez 3 m-ce;

 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne pośrednictwo pracy;

 • Ubezpieczenie NNW;

 • Pokrycie kosztu badań lekarskich.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.